HOME

O FIRMIE

TECHNOLOGIE

OFERTA

REALIZACJE

KONTAKT

Zintegrowany System zarządzania Budynkiem

Zintegrowany system zarządzania budynkiem zbudowany jest w oparciu o system automatyki budynkowej oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń nadzorowane z jednego centrum dyspozycyjnego. Połączenie pomiędzy poszczególnymi systemami realizowane jest za pomocą sieci komunikacyjnej oraz protokołu transmisji zapewniającego pełną wymienialność informacji pomiędzy różnymi systemami (np. kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa).Centralny system zarządzania i nadzoru pozwala na transmisję, przetwarzanie i archiwizację danych, graficzne przedstawienie różnych instalacji, sygnalizację i obsługę sytuacji alarmowych, system haseł i zabezpieczenia systemowe gwarantujące dostęp do danej instalacji tylko osobom uprawnionym.

Zintegrowany system zarządzania budynkiem scali bezpośrednio systemy odpowiadające za bezpieczeństwo i systemy odpowiadające z komfort i eksploatację.

Systemy odpowiadające za bezpieczeństwo to:

Systemy odpowiadające za komfort i eksploatację to:

System wykrywania i sygnalizacji pożarowej

Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku.
Urządzenia umożliwiające wczesne wykrycie oraz zlokalizowanie pożaru i przekazanie informacji o tym zdarzeniu do odpowiednich służb to jedna z najważniejszych funkcji systemu. System może współpracować np. z urządzeniami oddymiającymi, gaszącymi, otwierającymi drzwi ewakuacyjne, nagłośniającymi itp.

Zamontowanie sytemu wykrywania i sygnalizacji pożaru pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia i poprzez system monitoringu - straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, pozwalają automatycznie uruchomić urządzenia gaszące. System wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku, włącznie z rampami, tunelami kablowymi itp. Centrale sygnalizacji pożarowej jako główne części składowe systemów przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wszystkie elementy systemów są atestowane i mają wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm.

System telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej umożliwia ciągłą i kompleksową obserwację monitorowanych obiektów. W systemie występuje podział na telewizję kolorową i czarno-białą. Telewizja kolorowa jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-białą na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni lub recepcji. Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia. System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru.

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy jak i wewnątrz obiektu. System kontroli dostępu jest także źródłem informacji o stanie zajętości pomieszczeń, zamknięciu lub otwarciu drzwi, próbach siłowego ich otwarcia, użycia innych kart dostępu. Dostarcza informacji gdzie aktualnie przebywa personel. Innym ważnym elementem jest możliwość centralnego lub lokalnego sterowania przepływem osób w wypadkach awaryjnych, gdy wskazana jest ewakuacja ludzi z budynku. Szczególnym rodzajem kontroli dostępu jest sterowaniem ruchem pojazdów na parkingach. Osoba chcąca wjechać na parking widzi na wyświetlaczu informacje o wolnych miejscach na parkingu. System na podstawie informacji otrzymanych z karty dostępu oraz wykrycia pojazdu powoduje podniesienie szlabanu i opuszczenie kolczatek.

System sygnalizacji włamania i napadu

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu ma za zadanie skutecznie chronić ludzi i mienie przed włamaniem i powiadamianie o nienormalnych warunkach wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która nieustannie zbiera informacje od każdego z elementów systemu i reaguje w przypadku, gdy któryś z czujników informuje ją o naruszeniu strefy ochronnej. Reakcja systemu polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego lub optycznego sygnału alarmu. Centrala w sposób ciągły kontroluje cały system informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej.

System nagłośnienia alarmowego

System obejmuje pomieszczenia ogólno dostępne oraz korytarze i drogi ewakuacyjne z podziałem na strefy nagłośnienia, w windach i przedsionkach komunikacyjnych. System służy do przekazywania komunikatów. Ponadto umożliwia emisje reklam bądź muzyki w obiektach handlowych. System powinien współpracować z innymi systemami a szczególnie sygnalizacji pożaru, przekazując komunikaty osobom znajdującym się na terenie budynku, dzięki czemu można błyskawicznie informować o niebezpieczeństwie i podjętych działaniach ratunkowych.

Systemy odpowiadające za komfort i eksploatację

System automatyki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Systemy służące do wentylacji lub klimatyzowania pomieszczeń zapewniają dostęp świeżego powietrza, jak również wybór zakresu temperatur oczekiwanych w poszczególnych pomieszczeniach. Systemy wentylacji i klimatyzacji znajdują zastosowanie m.in. w: zakładach przemysłowych, centrach handlowych, hurtowniach, magazynach wysokiego składowania, salach widowiskowych, teatrach, kinach, halach produkcyjnych jak również w domach mieszkalnych Zautomatyzowane sterowanie wentylacją i klimatyzacją zwalnia użytkowników od ręcznego regulowania temperatury w określonych obszarach budynku pozostawia to zadanie urządzeniom połączonym z systemem, który samodzielnie określa prawidłowy poziom wilgotności i temperatury.

System monitorowania i analizy mediów

System ten informuje użytkownika obiektu o bieżącym zużyciu energii elektrycznej, wody i gazu. Umożliwia sporządzanie okresowych raportów o zużyciu mediów i zaplanowanie zużycia mediów w kolejnych okresach czasowych, co pozwoli użytkownikowi na przewidywanie kosztów eksploatacyjnych obiektu.

System sterowania oświetleniem

Sterowanie oświetleniem przy wykorzystaniu systemów zarządzania budynkiem staje się coraz bardziej powszechne. Przykładowo można je wykorzystywać do sterowania całymi budynkami, bądź sterowania światłem w poszczególnych pomieszczeniach lub domkach. Powody montowania takiego systemu są różne. Czasami jest to chęć oszczędzania energii, np. wyłączanie światła w całym budynku na noc bądź uniemożliwienie włączenia światła w ciągu dnia. System pozwala na załączanie lub wyłączanie sekcji oświetleniowych na poszczególnych kondygnacja, korytarzach, klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.

Zaawansowane systemy sterowania oświetleniem są coraz częściej instalowane w nowych budynkach oraz podczas modernizacji istniejących systemów oświetleniowych. System oświetlenia może być sterowany na zasadzie współpracy z systemem włamania i napadu, z systemem kontroli dostępu, a także na podstawie planów użytkowych i czujników zmierzchowych, obecności, ruchu.

System okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne to infrastruktura teleinformatyczna budynków zapewniająca wysokiej jakości transmisję danych, głosu i obrazów. Daje ona możliwość szybkiej i łatwej rozbudowy, jest pewna i prosta w zarządzaniu oraz lokalizowaniu ewentualnych usterek. Zadanie okablowanie strukturalne jest umożliwienie podłączenia telefonu, faksu, modemu w dowolnym miejscu w budynku.

System telekomunikacyjny

System telekomunikacyjny umożliwia użytkownikowi komunikowanie się z wykorzystaniem cyfrowej centrali telekomunikacyjnej. Nowoczesny system telekomunikacyjny powinien obejmować zastosowanie rozwiązań wideokonferencyjnych.